RODO

Informacje o przetwarzaniu danych Klienta

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BASTO Bartnicki Dariusz, ul. Mińska 24, 05-300 Stojadła, NIP 8221572756.

II. Nie mamy obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych. W sprawach przetwarzania danych należy kontaktować się a administratorem danych pod numerem telefonu 602244127
lub mailowo: biuro@basto.pl

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– sporządzenia i realizacji umowy;
– wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego;
– przekazywania informacji o usługach oferowanych przez firmę, wyłącznie za Pani/Pana zgodą;
– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

IV. Podstawowe dane, które przetwarzamy:
1. Imię i nazwisko
2. Dane adresowe
3. Numery telefoniczne
4. Elektroniczne adresy kontaktowe

V. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w/w celach oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

VI. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

VII. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1. do czasu odwołania zgody
2. przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego dla dokumentów finansowo-księgowych
3. przez okres, po którym przedawniają się roszczenia jednakże nie dłużej niż 10 lat.

VIII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług naszej firmy.

IX. Posiada Pani/Pan następujące prawa:
1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2. do sprostowania, poprawiania, uzupełniania swoich danych
3. do usunięcia danych osobowych
4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5. do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych
6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7. wniesienia sprzeciwu
8. wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

X. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Niniejsza klauzula informacyjna może być aktualizowana w związku ze zmianami wymogów prawnych, regulacyjnych lub operacyjnych. Zawiadomimy Państwa o wszelkich tego rodzaju zmianach (oraz dacie ich wejścia w życie).