System rozliczeń prosumentów od 01.07.2024 r. net-billing

Od 1 lipca 2024 r. prosument będzie:

  • nadal rozliczany w systemie net-billingu – rozliczanie wartościowe nadwyżek energii (nadwyżki energii będą rozliczane z zastosowaniem taryf dynamicznych, według ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego)
  • ponosił koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej
  • mógł rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy
  • zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT

System net-billingu zakłada odrębne rozliczenie wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej .

Zasady funkcjonowania