System rozliczeń prosumentów do 30.06.2024 r. net-billing

Do 30 czerwca 2024 roku prosument:

  • jest rozliczany w systemie net-billingu – rozliczanie wartościowe nadwyżek energii (nadwyżki energii są rozliczane wg średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego)
  • ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej
  • może rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy
  • jest zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT

System net-billingu zakłada odrębne rozliczenie wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej .

Zasady funkcjonowania

  • Konto prosumenta –  indywidualne konto właściciela instalacji fotowoltaicznej, prowadzone przez sprzedawcę energii. Na koncie prosumenta rozliczane są nadwyżki energii wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci w systemie wartościowym, w oparciu o ewidencję ilości energii i wartości energii elektrycznej.
  • Depozyt prosumencki odpowiada wartości środków zgromadzonych przez prosumenta za energię elektryczną wprowadzoną do sieci elektroenergetycznej, przeznaczoną na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy.

Kwota środków stanowiąca depozyt prosumencki może być rozliczana na koncie prosumenta przez 12 miesięcy od dnia przypisania jej jako depozyt prosumencki na koncie prosumenta.

Ewentualna nadpłata (niewykorzystana w okresie 12 miesięcy) podlega zwrotowi. Wysokość kwoty zwracanej przez sprzedawcę jest nie większa niż 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.